Prodej nemovitosti: připravte pro kupce revizní zprávy

V případě, že prodáváte svůj dům nebo byt novým vlastníkům, je ideální mít hotové revizní zprávy. Ty nového majitelé informují o skutečném stavu veškerých elektrických zařízení, elektroinstalace a také plynových zařízeních nebo spalinových cest. Případně upozorní na závady, které zařízení mají. Mít vše připraveno je dobré pro prodávajícího i kupujícího. Díky revizním zprávám kupující ví, co kupuje a v jakém je to stavu. A stejnou informaci má také prodávající. Díky tomu se pochopitelně výrazně sníží riziko, že v budoucnu vzniknou spory s novým majitelem.

V čem spočívají revize elektroinstalací a elektrozařízení?

Revize spočívají v prohlídce kompletně celé elektroinstalace. Ověřuje se především ochrana před úrazem elektrickým proudem. To má spojitost s ochrannou vodičů, izolací odporů a se zkouškami polarity a pořadí fází. Odborník kontroluje také případné úbytky napětí.

Revize elektrických zařízení se zahrnují do péče o zdraví a také bezpečnosti osob v běžném životě. Revizní činnost zajišťuje revizní technik, který má oprávnění Technické inspekce České republiky. Takto vyškolená osoba přezkoumává celkový stav a bezporuchový provoz elektrických zařízení. Ke každé revizi sestaví revizní zprávu. Pokud jsou výsledky dobré, je elektrické zařízení způsobilé k provozu. V případě nedostatků, které brání kladnému výsledku je potřeba nalezené závady odstranit.

Jak je to s revizemi v bytovém domě?

Pokud prodáváte byt v bytovém domě, revize se netýká přímo vás jakožto majitele bytové jednotky. Nutnost zajišťovat revize je na straně majitele celé nemovitosti. Konkrétní postup a harmonogram kontrol se liší u elektrických zařízení a u plynu.

Plynové spotřebiče a rozvody se kontrolují ve společných prostorách až k plynoměrům bytů jednou za tři roky. Kontroly zařízení a rozvodů je pak potřeba zajistit jednou ročně. V případě elektrických zařízení a elektroinstalace se revize provádějí ve společných prostorách jednou za pět let.

Zákonná povinnost revizí se nevztahuje na soukromá místa, tedy na samostatné bytové jednotky. Existují však výjimky. Ty odrážejí specifické situace, kdy je revize nezbytným krokem. Revizi elektřiny je potřeba učinit například při zapojení nového odběrného místa, případně při zvyšování příkonu. V případě rekonstrukce nebo přestavby sice není revize povinná, je však ideální, pokud vše ve vlastním zájmu necháte zkontrolovat odborníkem. Zvlášť v případě, že zrekonstruovaný objekt budete pronajímat nebo prodávat novému majiteli. V takovém případě je pochopitelně vhodné nechat zkontrolovat také plyn.

Zodpovědnost za vzniklou škodu

V případě, že prodáváte nemovitost a po prodeji dojde k úrazu elektrickým proudem, požáru v důsledku zkratu v elektroinstalaci, zásahu blesku nebo smrti udušením CO způsobené nevyhovujícím plynovým kotlem, případně závadou ve spalinových cestách, můžete mít jako prodávající opravdu velký problém.

Taková situace může nastat ve chvíli, kdy byla neodborně provedená elektroinstalace nebo nebyla zajištěna revizní zpráva v souladu s normami. Případně v okamžiku, kdy jste jako prodávající neinformoval kupujícího, že revize nebyla provedena. Soud vás může shledat vinným také v případě, že jste kupujícího nepravdivě informoval o provedených revizích. Pokud budou chybět revizní zprávy, může pojišťovna odmítnout proplatit škodu. V případě, že ke škodě dojde krátce po převodu nemovitosti nebo v jeho průběhu, může kupující požadovat náhradu škody právě od vás.

Myslete na to, že prodávající je ze zákona odpovědný za vady ve lhůtě do pěti let od prodeje. V případě, že se na nemovitosti do pěti let od prodeje projeví technické závady, které byly při prodeji skryté, kupující může požadovat slevu za vadné plnění. Z toho důvodu je vhodné před prodejem vhodné nechat vypracovat technickou zprávu. Ta informuje o technickém stavu nemovitosti. Dále nezapomeňte na revizní zprávu k elektroinstalaci, jejím předáním deklarujete kupujícímu, že je elektroinstalace v souladu s normami. Nepodceňujte ani kontrolní revizi elektroinstalace. Tu nechte udělat i v případě, že jste dům nebo byt nerekonstruovali.

Připojte také revizní zprávu elektrospotřebičů, které v nemovitosti zůstávají a nezapomeňte raději ani na revizní zprávu spalinových cest, revizi hromosvodu a kontrolní zprávu plynových zařízeních, pokud se v nemovitosti nacházejí.

Komentáře

Komentáře